آموزش زبان و مطالب جالب خواندنی در مورد فرانسه

 

در مغازه(فروشگاه)

 

گفتگو بین مرد و زنی انجام میشه که نقش مشتری و مغازه دارو بازی میکنن.

 

دریافت فایل صوتی با سرعت کم

دریافت فایل صوتی با سرعت عادی

 

 

Client(e): Bonjour Monsieur/Madame

سلام آقا/خانم.

 

Marchand(e): Bonjour Monsieur/Madame

سلام آقا/خانم.

 

Marchand(e): Excusez-moi, je peux vous aider ?

ببخشید، میتونم کمکتون کنم؟

 

Client(e): Vous avez des cartes postales ?

شما کارت پستال دارید؟

 

Marchand(e): Oui, là-bas

بله، اینطرف.

 

Client(e): Ça coûte combien ?

قیمتش چنده؟

 

Marchand(e): Un euro cinquante.

یک یورو و پانزده.

 

Client(e): Et ça coûte combien?

و این چنده؟

 

Marchand(e): Deux euro vingt.

دو یورو و بیست.

 

Client(e): Je prends la carte postale.

من کارت پستالو میبرم.

 

Marchand(e): Bon. Et vous desirez un timbre?  

خوبه. و شما تمبر هم میخاید؟

 

Client(e): Oui. S'il vous plaît.

بله لطفا.

 

Marchand(e): Pour les États-Unis ?

واسه ایالات متحده؟

 

Client(e): Oui.

بله.

 

Marchand(e): C'est quatre-vingts centimes, Monsieur/Madame.

هشتاد سنت هست، آقا/خانم.

 

Client(e): Bon. Je prends le timbre, aussi.

خوبه. من تمبر رو هم میبرم.

 

Marchand(e): La carte postale et un timbre pour les États-Unis, ça fait trois euros, s'il vous plaît.

کارت پستال و یه تمبر واسه ایالات متحده، میشه سه یورو، لطفا.

 

Client(e): Voila cinq euros, Monsieur/Madame.

اینم پنج یورو، آقا/خانم.

 

Marchand(e): Voilà votre monnaie, une pièce de deux euros.

اینم بقیه پول، یه سکه دو یوروئی.

 

Client(e): Merci.

ممنون.

 

Marchand(e): De rien. Je vous remercie Monsieur/Madame. Bonne journée.

قابلی نداشت. متشکرم آقا/خانم. روز بخیر.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 12:4  توسط کاوه  | 

 

در رستوران

 

گفتگو بین مرد و زنی انجام میشه که نقش گارسون و دانشجو رو بازی میکنن.

 

دریافت فایل صوتی با سرعت کم

دریافت فایل صوتی با سرعت عادی

 

  

Serveur: Bonsoir Monsieur / Madame.

عصر بخیر آقا/خانم.

 

Étudiant: Bonsoir Madame / Monsieur. Je voudrais une table pour trois personnes, pour dîner, s'il vous plaît.

عصر بخیر خانم/آقا. من واسه شام، یه میز واسه سه نفر میخام، لطفا.

 

Serveur: Vous avez une reservation ?

شما رزرو کردید؟

 

Étudiant: Non, je n'ai pas de reservation.

نه، من رزرو نکردم.

 

Serveur: Pas de problème. Voici une table pour 3 personnes, et voici la carte.

مشکلی نیست. اینجا یه میز واسه سه نفر هست، و اینهم منو.

 

Étudiant: Merci Madame / Monsieur. S'il vous plaît.

مرسی خانم/آقا. ببخشید؟

 

Serveur: Oui Monsieur / Madame ?

بله آقا/خانم؟

 

Étudiant: Je voudrais de l'eau.

من آب میخام.

 

Serveur: Oui Monsieur / Madame. Et pour dîner, vous avez choisi ?

بله آقا/خانم. و برای شام، شما انتخاب کردید؟

 

Étudiant: Je voudrais le menu à 15 Euros.

من یه غذا تا 15 یورو میخام.

 

Serveur: Oui. En entrée ?

بله. و پیش غذا؟

 

Étudiant: Je voudrais le paté.

من پاستا میخام.

 

Serveur: Et en plat principal.

و برای غذای اصلی؟

 

Étudiant: Je voudrais le steak frites.

استیک با سیب زمینی سرخ کرده میخام.

 

Serveur: Bien Monsieur / Madame, quelle cuisson ?

بسیار خب آقا/خانم، چطور بپزه؟

 

Étudiant: Bien cuit, s'il vous plaît. Non, à point, s'il vous plaît.

کاملا خوب، لطفا. نه، نیم پخته لطفا.

 

Serveur: En dessert ?

و دسر؟

 

Étudiant: Une glace à la vanille. Et, excusez-moi Madame / Monsieur, où sont les toilettes ?

یه بستنی وانیلی. و، ببخشید خانم/آقا، توالت کجاست؟

 

Serveur: Au sous-sol.

تو طبقه پائین.

 

Étudiant: Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter s'il vous plaît ?

نفهمیدم. میشه لطفا تکرار کنید؟

 

Serveur: Au sous sol. Vous descendez l'escalier.

تو طبقه پائین. برید پائین پله ها.

 

Étudiant: Oh, je comprends maintenant. Merci.

آه، حالا فهمیدم. مرسی.

 

Serveur: Comment vous trouvez votre steak frites ?

استیکتون چطوره؟

 

Étudiant: C'est délicieux. C'est parfait.

خوشمزه اس. عالیه.

 

Étudiant: L'addition s'il vous plaît.

صورتحساب لطفا.

 

Serveur: Bien Monsieur / Madame. Vous pouvez payer à la caisse.

بسیار خب آقا/خانم. میتونید برید صندوق حساب کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 11:53  توسط کاوه  | 

 

صبحانه

 

گفتگو بین مرد و زنی انجام میشه که نقش گارسون و مشتری رو بازی میکنن.

 

دریافت فایل صوتی با سرعت کم

دریافت فایل صوتی با سرعت عادی

 

 

Serveur: /Serveuse: Bonjour Madame/Monsieur, le buffet est par ici.

سلام خانم/آقا، بوفه اینطرفه.

 

Client(e) :Je peux prendre cette table, ici ?

میتونم این میز اینجا رو بگیرم؟

 

Serveur: Comme vous voulez.

هر طور که مایلید.

 

Client: Où est le café s'il vous plaît?

قهوه کجاست، لطفا؟

 

Serveur: Le café est sur la table dans la carafe noire.

قهوه روی میزه تو تنگ مشکی هست.

 

Client: Et où est le lait, Monsieur/Madame ?

و شیر کجاست، آقا/خانم؟

 

Serveur: Le lait est à côté.

شیر کنارشه.

 

Client: Et le sucre?

و شکر؟

 

Serveur: Le sucre est sur la table.

شکر روی میزه.

 

Client: Merci.

مرسی.

 

Serveur: Vous avez aussi le pain, la confiture et le fromage sur la table, si vous voulez.

در ضمن اگه بخاید، شما نون، مربا و پنیر روی میز دارید.

 

Client: Merci. Et il y a le jus d'orange ?

ممنونم. و آب پرتقال کجاست؟

 

Serveur: Je suis desolé(e), Madame/Monsieur, mais il n'y a pas le jus d'orange. Mais il y a le chocolat chaud.

متاسفم، خانم/آقا، اما آب پرتقال نیست. ولی هات شکلات هست.

 

Client: Merci. J'ai faim.

متشکرم. من گرسنه ام.

 

Serveur: Vous avez terminé, Madame/Monsieur ?

تموم کردی، خانم/آقا؟

 

Client: Oui, merci. Et l'addition ?

بله، ممنون. و صورت حساب؟

 

Serveur: Il n'y pas d'addition pour les clients de l'hôtel.

برای مشتریان هتل صورتحسابی نیست.

 

Client: Je comprends. Merci.

میفهمم. مرسی.

 

Serveur: De rien.

قابلی نداشت.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 11:50  توسط کاوه  | 

 

در هتل

 

گفتگو بین مرد و زنی انجام میشه که نقش پذیرش و دانشجو رو بازی میکنن

 

دریافت فایل صوتی با سرعت کم

دریافت فایل صوتی با سرعت عادی

 

 

Réceptioniste: Bonjour Madame / Monsieur, je peux vous aider ?

سلام خانم/آقا، میتونم کمکتون کنم؟

 

Étudiant(e): Bonjour. Je m'appelle Madame / Monsieur Kalik. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît.

اسم من خانم/آقای کالیکه. یه اطاق میخام ، لطفا.

 

Réceptioniste: Vous avez une reservation ?

شما رزرو کردید؟

 

Étudiant(e): Oui, Monsieur / Madame.  J'ai une reservation pour deux nuits.

بله، آقا /خانم. من یه رزرو واسه دو شب دارم.

 

Réceptioniste: Ah, voilà la reservation. Deux nuits, une chambre avec une salle de bain.

آه، رزرو اینجاست. دو شب، یه اطاق با یه حموم.

 

Étudiant(e): Super, merci.

عالیه، ممنون.

 

Réceptioniste: Vous avez la chambre 18, au premier étage.

شما اتاق 18، تو طبقه اول رو دارید.

 

Étudiant(e): Merci. Et à quelle heure est le petit déjeuner?

ممنونم. و کی وقت صبحونه اس؟

 

Réceptioniste: Le petit déjeuner est de 8h à 10h dans la salle à côté de la réception. 

صبحانه از ساعت 8 تا 10 تو سالن جلوی پذیرش هست.

 

Étudiant(e): Merci, Monsieur / Madame.

ممنونم، آقا/ خانم.

 

À la chambre

در اتاق

 

Réceptioniste: Voilà la chambre. Il y a un grand lit, une fenêtre, une petite table, et une salle de bain avec une douche et des toilettes. 

اتاق اینجاست. یه تخت بزرگ، یه پنجره، یه میز کوچیک، یه حموم با دوش و توالت.

 

Étudiant(e): Oh, non ! Excusez-moi, mais il n'y a pas de serviettes !

آه نه! ببخشید، اما حوله نیست!

 

Réceptioniste: Je suis desolé(e).

متاسفم.

 

Étudiant(e): Et, il n'y a pas de shampooing. Je voudrais du shampooing.

و، شامپو هم نیست. من شامپو میخام.

 

Réceptioniste: Tout de suite, Madame / Monsieur.

الساعه، خانم/آقا.

 

Étudiant(e): Et la clé ?

و کلید؟

 

Réceptioniste: Voilà la clé, numéro 18. 

اینم کلید، شماره 18.

 

Un peu plus tard, en partant pour la journée

کمی بعد، موقع بیرون رفتن روز.

 

Étudiant(e): Bonne journée, Monsieur / Madame.

روز خوبی داشته باشید، آقا/خانم.

 

Réceptioniste: Excusez-moi, vous voulez laisser la clé ?

ببخشید، میخاید کلیدو بذارید؟

 

Étudiant(e): Oui, merci.

بله، ممنون.

 

Réceptioniste: Merci à vous. Et vous allez où aujourd'hui ?

متشکرم. و امروز کجا میخاید برید؟

 

Étudiant(e): Je vais à la tour Eiffel et je vais au Louvre.

قصد دارم به برج ایفل برم و میخام برم به لوور.

 

Réceptioniste: C'est formidable. Amusez-vous bien !  Bonne journée. 

عالیه. خوش بگذره! روز خوبی داشته باشید.

 

Étudiant(e): Bonne journée. 

روز بخیر.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 11:47  توسط کاوه  | 

 

سلام و احوالپرسی

 

به تفاوت انتهای صفات در هنگام صحبت مرد و زن توجه کنید!

 

دریافت فایل صوتی با سرعت کم

دریافت فایل صوتی با سرعت عادی

 

Discussion entre Dominique et Pat

گفتگو بین دومنیک و پت

 

Dominique: Bonjour.

سلام

 

Pat: Bonjour.

سلام

 

Dominique: Comment ça va ?

حالتون چطوره (چطور میگذره)

 

Pat: Ça va très bien, merci. Et vous ?

خیلی خوب، ممنون. شما چطورید؟

 

 

Dominique: Ça va, merci. Comment vous appelez-vous ?

خبم. مرسی. اسم شما چیه؟

 

 

Pat: Je m'appelle Pat. Et vous ? Comment vous appelez-vous ?

اسم من پته. شما چطور؟ اسم شما چیه؟

 

Dominique: Je m'appelle Dominique.

اسم من دومنیکه.

 

Pat: Enchanté(e), Dominique.

خوشوقتم، دومنیک.

 

Dominique: Enchanté(e), Pat.

خوشوقتم، پت.

 

Pat: Et vous venez d'où, Dominique?

اهل کجائید، دومنیک

 

Dominique: Je viens de France. Je suis français(e).

من از فرانسه ام. فرانسوی هستم.

 

Pat: Ah, vous êtes français(e). Je viens des États-Unis. Je suis américain(e).  

آه، شما فرانسوی هستید. من از ایالات متحده هستم. من آمریکائی هستم.

 

Dominique: Ah, vous êtes américain(e). Vous venez d'où exactement ?  

آه، شما آمریکائی هستید. شما دقیقا اهل کجائید؟

 

Pat: Je viens de Boston. Je suis étudiant(e).

من از بوستون میام. من دانشجوام.

 

Dominique: Ah, vous êtes étudiant(e). Moi, je suis professeur, professeur d'anglais.

آه، شما دانشجوئید. من معلمم، معلم انگلیسی.

 

Pat: Ah, vous êtes professeur d'anglais ? Vous parlez anglais ?

آه، شما یه معلم انگلیسی هستید؟ شما انگلیسی حرف میزنید؟

 

Dominique: Oui. Et vous parlez français ?

بله، شما هم فرانسه صحبت میکنید؟

 

Pat: Oui. Un petit peu.

بله، یه کمی.

 

Dominique: OK. Je vais chez moi maintenant.

بسیار خب، من حالادارم میرم خونه.

 

Pat: OK. Moi, aussi. Au revoir. Bonne journée.

خوبه، منم همینطور. خداحافظ. روز به خیر.

 

Dominique: Au revoir. Bonne journée.

خداحافظ. روز بخیر.


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 11:43  توسط کاوه  | 

 

شبح در به هم پیچیده

 

 

دریافت فایل صوتی فصل چهل و چهارم

  

Chapitre 44

فصل 44

 

« Françoise, je suis fatigué. Nous sommes passés par au moins huit portes tordues. Est-ce que cela va finir ? »

 

«فرانسیس، من خسته ام. ما حداقل هشت در به هم پیچیده رو رد کردیم. آیا این تموم میشه؟»

 

 

« Henri, il faut avoir du courage. N'oublie pas que la jolie peinture nous a dit de passer par les portes tordues. Nous n'avons pas le choix. Nous devons essayer de faire ce qu'elle nous a dit. »

 

«هنری، تو باید شجاع باشی. فراموش نکن اون نقاشی زیبا به ما گفت که از درهای به هم پیچیده رد بشید. ما انتخابی نداریم. ما باید سعی کنیم اونچیزی رو که به ما گفت رو انجام بدیم.»

 

Il soupire...

اون آه کشید...

 

Henri avance de nouveau vers une porte tordue. Dès qu'il arrive sur le seuil de la porte, nous voyons qu'elle n'est pas comme les autres :

هنری دوباره به سمت یک در پیچیده رفت. همینکه به آستانه در رسید، ما میبینم که اون شبیه بقیه نیست:

 

un visage surnaturel à traits illuminés apparaît subitement sur la porte tordue ! Les petits yeux noirs pénétrants nous fixent jusqu'à l'âme.

 

ناگهان یک چهره ماوراء طبیعی نورانی روی در ظاهر میشه! چشمهای نافذ کوچیک سیاه به وجود ما خیره شده.

 

La bouche énorme, encadrant un espace noir infini, articule les mots suivants : 

 

دهان بزرگ، (که) یه فضای سیاه بی انتهائی رو محصور کرده، شمرده کلمات زیر رو میگه:

 

« Vous n'allez jamais sortir d'ici, mes enfants. Vous êtes à moi ! »

 

«شما هیچوقت نمیتونید از اینجا خارج بشید، بچه های من. شما مال منید!»

 

déclare le spectre à voix si tonitruante que les vibrations font secouer le couloir.

 شبح با صدای رعد آسائی که طنینش راهرو رو میلرزوند حرف میزد.

 

Henri est figé par la peur devant la porte tordue. Le fantôme en profite :

 

هنری جلوی در به هم پیچیده از ترس خشکش زده بود. شبح از این موضوع استفاده کرد:

 

une grande main à bras long qui semble naître de la surface de la porte empoigne le pauvre Henri...

 

یه دست بزرگ با بازوی درازی که به نظر میومد از سطح در بیرون اومده، هنری بینوا رو گرفت...

 

La main fantomatique tient le petit corps d'Henri comme un étau tout en l'éloignant de la porte. « Françoise ! Au secours ! » 

 

دست شبح گونه بدن کوچیک هنری رو مثل گیره گرفته بود وقتی به سمت در میبردش. «فرانسیس! کمک!»

 

Je cours vers Henri pour l'aider. Arrivée à son côté, une chose néfaste se passe : je perds l'équilibre et tombe par terre.

 

من برای کمک به سمت هنری دویدم. کنارش رسیدم، یه چیز شوم ظاهر شد، من تعادلمو از دست دادم و رو زمین افتادم.

 

Je tends la main en désespoir de cause vers Henri qui essaie de donner de grands coups de pied pour se libérer.

 

من با نومیدی دستمو به سمت هنری که برای رهائی دست و پا میزد، بردم.

 

Ces mouvements distraient l'apparition un moment. Je réussis à passer la main entre les pieds d'Henri et à toucher ainsi la partie inférieure de la porte tordue.

 

این حرکات حواس شبح رو برای لحظه ای پرت کرد. من موفق شدم دستمو از بین پاهای هنری رد کنم و پائین در به هم پیچیده رو لمس کنم.

 

L'apparition pousse un cri qui semble provenir de l'enfer. Mais il tient Henri encore plus fort !

شبح جیغی کشید مثل اینکه از جهنم اومده باشه. اما هنری رو محکمتر گرفت!

 

Tout d'un coup, des lettres dorées entourées d'un genre d'auréole se superposent au front affreux du fantôme pour créer le mot suivant :

 

یک دفعه، حروفی طلائی که با یه جور هاله احاطه شده بودن رو پیشونیه وحشتناک شبح ظاهر شد برای ساختن کلمه زیر:

 

SORTIR

خروج

 

« Mon Dieu ! J'ai trop peur pour me souvenir comment conjuguer SORTIR ! Au secours ! »

 

«خدای من! من خیلی میترسم بیاد بیارم چطور کلمه خروج رو سرهم کنم!

کمک!»

 

 

تمرین

 

با vrai یا faux به سوالات زیر جواب بدید تا بفهمید چقدر این فصل رو یاد گرفتید. اگه جوابتون faux هست ، سعی کنید توضیح بدید چرا. جواب رو در ادامه مطلب میتونید ببینید:

 

1. Henri et Françoise sont passés par plus de dix portes tordues.

2. La nouvelle porte tordue est différente que les autres.

3. Il y a un visage vivant sur la porte tordue.

4. Les yeux du visage sont énormes.

5. Henri a très peur.

6. La main tire Henri vers la porte.

7. Françoise frappe la main pour libérer Henri.

8. Henri donne un coup de pied à Françoise.

9. Quand Françoise touche la porte, la main disparaît.

10. Françoise doit conjuguer le verbe « sortir » afin de continuer.

 

 پاسخها در ادامه مطلب...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387ساعت 10:22  توسط کاوه  | 

 

 

خوشحالم که در اولین ماه فعالیت، اولین کتاب آموزشی این وبلاگ رو خدمت خوانندگان تقدیم میکنم. این کتاب همون مجموعه مکالماتیه که قبلا تو این وبلاگ به مرور تقدیمیتون کردیم. یه داستان ساده که در 16 فصل مختلف ادامه پیدا میکنه و در اون به مکالمات رایج فرانسوی در موقعیتهای گوناگون پرداخته میشه.

 

این مکالمات حالا با تمریناتی که بهش اضافه شده در قالب یه کتاب الکترونیکی آماده شده تا استفاده اش ساده تر باشه .

 

به دلایلی مجبور شدم لینکها رو از وبلاگ حذف کنم. یه سر به سایت کتابناک سر بزنید اونجا میتونید پیداش کنید .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد 1387ساعت 15:33  توسط کاوه  |